είσοδος στο B2B
Οι Αξίες μας
 • Καινοτομία
 • Προσήλωση
 • Σεβασμός
 • Ομαδική Εργασία
Οι Υποδομές μας
 • Πωλήσεις
 • Ανακατασκεύη
 • Logistics
 • Marketing & Web
Η DATA & MEDIA EE ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους Ομίλους της Ν.Α Ευρώπης στον χώρο της Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας.
Οι Άνθρωποι μας
 • Συνέπεια
 • Ισονομία
 • Εξειδίκευση
 • Εξέλιξη
Πολιτική Ποιότητας
 • Διαχείριση Ποιότητας
 • ISO 9001:2008
 • Κανόνες Ορθής Αποθήκευσης (GSP's)
 • Κανόνες Ορθής Διακίνησης (GDP'S)
^